certyfikat

ISO (ang. International Organization for Standarization) to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, której głównym zadaniem jest wprowadzanie w świat biznesu, polityki i społeczeństwa norm, ułatwiających zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny oraz środowiskowy. Zrzesza ona aż 163 krajowe organizacje normalizacyjne, z niemal każdego rejonu świata. Opracowuje i wciela w życie normy, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju rynku zarówno światowego, jak i tych w mniejszych – lokalnych wersjach. Każda z nich, tworzona jest pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny techniki, przemysłu czy ekonomii, co gwarantuje skuteczność ów zasad. Ułatwiają one handel, rozpowszechniają wiedzę, dbają o rozwój innowacji technologicznych, dzieląc się przy tym jednocześnie dobrymi praktykami i wymianą doświadczeń z dziedziny zarządzania gospodarczego. 

Czym jest norma ISO 26000?

„Guidance on social responsibility”, czyli norma ISO 26000 to opracowany w 2010 roku przewodnik, mający na celu ułatwić wdrażanie i stosowanie, a także egzekwowanie zasad z zakresu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, w danym przedsiębiorstwie bądź organizacji. Zawiera szczegółowe wytyczne, określające krok po kroku odpowiedzialność podmiotu za wpływ podjętych działań i decyzji na społeczeństwo i środowisko, które zostało nimi obarczone. Podkreśla istotę przejrzystego i etycznego postępowania, które musi w szczególności:

– przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,

– uwzględniać oczekiwania i prośby osób zainteresowanych działalnością danego podmiotu,

– być zgodne z obowiązującym prawem,

– stanowić spójną całość z międzynarodowymi normami postępowania.

Ów norma jest swego rodzaju zbiorem praktyk i standardów niepodlegających certyfikacji. Oznacza to tyle, iż każda organizacja zainteresowana jej ideą, może bez zbędnych komplikacji czy utrudnień rozpocząć posługiwanie się nią. Jest ona kompatybilna w użytku, co pozwala dopasować ją pod konkretne przedsiębiorstwo i wybrać tylko te obszary, które ściśle do niego pasują i wpisują się w ramy prowadzonej działalności. 

Obszary definiowane przez ISO 26000

Gdy już odkryliśmy, co to jest ISO 26000, możemy skupić się nad analizą obszarów, jakie ta norma definiuje. Najistotniejszy z nich to ład organizacyjny, określający sposób pracy konkretnego biznesu tak, aby cały ten proces przebiegał w harmonii, spokoju i w oparciu o przejrzyste reguły. Wszystkie dzieje, dosięgające daną firmę muszą być zaraportowane i dostępne do wglądu osób trzecich, tak by jej praca przebiegała według panującego na danym obszarze prawa gospodarczego, cywilnego oraz karnego. Drugim obszarem wartym uwagi jest ten omawiający prawa człowieka. Tutaj norma określa jak postępować w przypadku sytuacji zagrożenia praw człowieka, dyskryminacji drugiej osoby, procesu związanego ze złożeniem skargi bądź zażalenia, a także nieprzestrzegania prawa pracy lub prawa obywatelskiego w konkretnym zakładzie. Etyczne zachowanie winno mieć miejsce również w czasie praktyk zawodowych, kursów i szkoleń dokształcających i całego okresu zatrudnienia pracownika. Uczciwe postępowanie tyczy się też ochrony środowiska w obrębie całego terenu, na którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo, przeciwdziałaniu korupcji w miejscu pracy, uczciwemu marketingowi i rozstrzyganiu ewentualnych sporów oraz rzetelnemu przyjmowaniu reklamacji i komplementarnej obsługi konsumenckiej. Obszar istotny dla społeczeństwa to ten, mówiący o rozwoju społeczności lokalnej. To w nim zostały dogłębnie rozpisane punkty wiążące się z zaangażowaniem społecznym, tworzeniem miejsc pracy, dostępem do nowoczesnych technologii czy też realizacji inwestycji społecznych, podnoszących jakość życia obywateli nimi objętych.

Jakie korzyści daje wprowadzenie normy w użytek?

Skorzystanie z pomocy, jakie dostarcza nam Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna i wcielenie w życie związanych z ów pomocą norm, pozwala w dość krótkim odstępie czasu zauważyć poprawienie się jakości usług. Jeśli zgodnie z ISO 26000 organizacja postrzegana zostanie jako odpowiedzialna społecznie, to zauważyć będzie można m.in. przewagę nad konkurencją niestosująca tychże norm, poprawienie reputacji organizacji, zdolność do pozyskiwania kluczowych klientów i zatrzymania długoletnich pracowników oraz zwiększenie wydajności pracowników i zmianę ich nastawienia na lepsze, a nawet pochlebiające i lepsze niż dotychczas opinie inwestorów, kontrahentów, sponsorów i darczyńców. Stosunki takiej organizacji z dostawcami, instytucjami rządowymi czy kluczowymi klientami zostaną przeniesione na wyższy poziom, przepełniony kulturą, szacunkiem i troską o dobro drugiej strony. Lokalna społeczność, na której terenie organizacja funkcjonuje, doceni jej starania i zamiary, stając się o wiele bardziej przychylna na jej twórczość i czyny.